Firmast

ÜLE OÜ põhitegevuseks on hankekorras teostatavad teede korrashoiutööd, teekatete pindamine ja kõrvaltegevusena teehoiumaterjalide ja –vahendite müük.

Pindamine

Pindamine on parima kvaliteedi-hinna suhtega tehnoloogia kõvakattega teede sõidetavuse säilitamiseks.

Pindamises oleme Eestis esirinnas olnud alates 1993. aastast. Erilist tähelepanu pöörame kvaliteedi tagamisele.

Kvaliteedi nimel on aastate jooksul loobutud nii mõnestki tööst ja tehtud kulutusi ka ebaõnnestumiste parandamiseks. See põhimõte on toonud meile tõsise “süüdistuse” monopolis – kvaliteedimonopolis. Selle säilitamise nimel töötame ka edasi.

Teede korrashoid

Olles initsiaatoriks pilootprojektis täiemahulise teede korrashoiu peale, mis algatati koostöös Maanteeametiga 1994. aastal, oleme kaasa aidanud eraettevõtluse arengule Eesti teedemajanduses. Praegune suund teedevalitsuste erastamisele on selge märk nimetatud projekti õnnestumisest.

Kaubandus

Oma vajadustest lähtuvalt oleme hakanud kasutama ja teistelegi pakkuma mitmesuguseid liikluskorraldusvahendeid, teedemasinaid ja nende varuosi.

Loe lähemalt meie teenustest

Meie teenused

Teaduslikud saavutused

 1. 1997. aastal teostasime esimest korda Eestis 1¼-kordne pindamistehnoloogiat Riigimaanteel nr 2, Tallinn – Tartu, km 21,8 – 27,6 ja Riigimaanteel nr 16, Ääsmäe – Rohuküla, km 45,7-50,0
 2. 1998. aastal katsetasime esimest korda Eestis 1½-kordse tehnoloogiat Pärnu linna suure liikluskoormustega peatänavatel
 3. 1999. aastal avaldati väljaanne “Väike pindamisraamat” mille autoriteks oli ÜLE OÜ töötaja Rein Freibergi koostöös Eesti Asfaldilliduga. Raamat kätkeb endas pindamise kui teedeehitusliku tehnoloogia põhilisi aspekte ja peidetud varjukülgi. Raamat on põhinenud ÜLE OÜ kogemustel pindamises. Väljaannet levibat kõikidele soovijatele Eesti Asfaldiliit
 4. 1999. aastal kasutasime esimesena Eestis modifitseeritud sideainet – ÜLE pindas Rootsis valmistatud ja lateksiga modifitseeritud bituumelemulsiooniga ja 1½-kordse pindamistehnoloogiaga Riigimaanteed nr 1 Tallinn – Narva, teelõigul km 14,35 – 15,08, liiklussagedus oli ca 9000 autot/ööpäevas
 5. 2000. aastal teostasime Maanteeameti tellimusel erinevate tehnoloogiate katsetöid Riigimaanteel nr 16, Ääsmäe – Rohuküla, km 12,0 – 15,75
 6. 2001. aastal teostasime katsetöid Riigimaanteel nr 2 Tallinn – Tartu, km 11,4 – 14,8 – katsetasime polümeerset naftabituumenit Styrelf 103 ja modifitseeritud bituumenemulsiooni EVA erinevate pindamistehnoloogiate juures
 7. 2003. aastast oleme Eestis tutvustanud ja juurutanud raua šlaki kui tehis-tardkivikillustiku kasutamist pindamistöödel.
 8. 2006. aastast oleme tutvustanud ja juurutanud klaaskiu lisandiga pindamistehnoloogiat
 9. 2007. aastast oleme Eestis tutvustanud ja juurutanud keskkonnasõbralikke polümeerbituumenite kasutamist
 10. 2008. aastast oleme Eestis tutvustanud ja juurutanud MÖSS (microsurfacing) tehnoloogiat
 11. 2009. aastal katsetasime kruusateede tolmuvabaks muutmisel erinevaid pindamistehnoloogiaid
 12. 2009. aastal Eestis ja 2010. aastal lõuna-Prantsusmaal katsetasime SAMI (Stress absorbing membrane interlayer) tehnoloogiat klaaskiulisandit kasutades.

ÜLE OÜ juhtimispoliitika

ÜLE OÜ juhtimispoliitika aluseks on:

 • Eesti Vabariigis kehtivate õigus- ja muude nõuete täitmine;
 • Standardite ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 nõuete järgimine ja pidev täiustamine.

ÜLE OÜ kvaliteedialane tegevus on suunatud kliendi, koostööpartnerite, oma töötajate ja omanike jätkuva rahulolu saavutamisele.

Vahendid selleks saavutamiseks on:

 • ettevõtte tegevuse efektiivsus;
 • teede korrashoiu ja teekatete pindamise kvaliteedi tagamine;
 • koostöövalmidus klientidega, koostööpartneritega, samuti ettevõttesiseselt;
 • kokkulepetest kinnipidamine nii väliselt kui ka ettevõttesiseselt;
 • lähtumine kehtivatest kvaliteedi- ja kliendinõuetest;
 • töötajate motiveeritus (tasu, soodustused, puhkused jm.);
 • suund arengule (töötajate koolitamine, võimalikult parima tehnika ja tehnoloogia kasutamine, olmetingimuste parendamine jms);
 • tehnoloogia- ja tootearendus;
 • hoolitsemine ettevõtte hea maine eest.

ÜLE OÜ keskkonnapoliitika ettevõtte haldamisel ja teehoiutöödel on:

 • keskkonnasaastamise vältimine või selle vähendamine;
 • materjali- ja energiaressursside säästlik kasutamine;
 • masinate, seadmete, hoonete ning rajatiste heaperemehelik, kasutuseeskirjade kohane kasutamine ja hooldamine;
 • teehoiutöödel tekkivate jäätmete taaskasutamine;
 • õnnetuste ja hädaolukordade vältimine ning ennetamine, tegutsemisoskus nende tekkimisel;
 • ohutu ja meeldiva töökeskkonna tagamine;
 • üldsuse teavitamine ettevõtte tegevusega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende vähendamise viisidest meie koduleheküljel;
 • koostööpartnerite ja tarnijate valimine lähtudes nende keskkonnaalasest pädevusest.